پلنگ در پرانتز

قدحی دارم بر کف، بخدا تا تو نیایی / هله تا روز قیامت نه بنوشم نه بریزم

» اشارات :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» بر دوش غولان سترگ :: ۱۳٩۳/۸/۱
» فرض محال :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» میمنت :: ۱۳٩۳/۱/٥
» معلم بازی :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» کفه مرگ :: ۱۳٩٢/٩/٥
» ۱۳٩٢/٧/۱۱ :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» بلایی به نام فیسبوک :: ۱۳٩٢/٦/٤
» سرباز :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» معرفی چهره‌های برتر علمی و ادبی دانشجویان افغانستان در سال 91 :: ۱۳٩٢/۱/٦
» دق مرگ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» شاه و گدا :: ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» تولد دو :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» تولد یک :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» خبرچین :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» ماهی مرده :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» سگان :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» کژدم‌ها :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» این سیاه مست :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» عجل علی ظهورک :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» شوریدگی :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» دیو و پری :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» عذر نامه :: ۱۳٩۱/٩/۳
» آیینه دق :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» گل یا پوچ :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» غیر قانونی :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» آدم برفی :: ۱۳٩۱/٦/٩
» ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد... :: ۱۳٩۱/٦/٢
» مختص ما :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» بازی :: ۱۳٩۱/٥/۱
» خوب و بد :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» مادر سلام :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» گلها که زیر کاپشنت ... :: ۱۳٩۱/۳/٢٩
» چتری برگشته در باد :: ۱۳٩۱/۳/٢
» علفهای بی پدر :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» شنل قرمزی غمگینم :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
» گم است نیمرخش... :: ۱۳٩۱/٢/٦
» رودخانه :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» آخر خط :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
» دلبرکان :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» قندبازی ششم :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۸
» زنگهای تاریخ سردم می‌کند :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» سوزن :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» قد قامت :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» چادر :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» ممنوعه :: ۱۳٩٠/۸/۱٦
» کارتن خواب :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» نگرانی :: ۱۳٩٠/٧/٧
» هیچ و پوچ :: ۱۳٩٠/٧/٥
» آه غریب :: ۱۳٩٠/٤/۱۸
» بی نقاب :: ۱۳٩٠/۳/٢۸
» دوری و عشق :: ۱۳٩٠/۳/٤
» ستایش :: ۱۳٩٠/٢/۱٥
» پنجابی ناکوک :: ۱۳٩٠/٢/٦
» بگذار آهسته جدا کنند :: ۱۳٩٠/۱/٢٥
» فندک :: ۱۳٩٠/۱/۱٥
» با خنجر از پشت :: ۱۳۸٩/۱٢/٩
» امان از عشق و بی پولی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» روزبرآمد :: ۱۳۸٩/٩/٢٤
» عید و قهوه :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
» بدون دعوت آمد :: ۱۳۸٩/۸/٢٠
» کافی نت :: ۱۳۸٩/۸/٥
» قطار :: ۱۳۸٩/٧/۳
» سحر :: ۱۳۸٩/٥/۱٩
» تصادف :: ۱۳۸٩/٥/۳
» شمایل :: ۱۳۸٩/٤/۱٢
» توریست :: ۱۳۸٩/۳/٢٦
» کلاغ پر :: ۱۳۸٩/۳/٤
» شمامه ها :: ۱۳۸٩/٢/٢٧
» کمی آزادی بده به رودخانه ها :: ۱۳۸٩/٢/٢٠
» رژگونه های صورتی :: ۱۳۸٩/٢/۱٤
» برگهای مریضم را جمع کن :: ۱۳۸٩/٢/۱٠
» آبی :: ۱۳۸٩/٢/۱
» این گنجشک از مشهد گریخته است :: ۱۳۸٩/٢/۱
» رگ شش ماهه :: ۱۳۸٩/٢/۱
» جزر و مد :: ۱۳۸۸/٩/٢٧
» آب و جارو :: ۱۳۸۸/۱/۱٥
» شنبه :: ۱۳۸٧/۱٢/۳
» جنگ :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٧
» پایتخت پری ها :: ۱۳۸٧/۸/۱٤
» تیر باران :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» پارادوکس :: ۱۳۸٧/٦/۳۱
» مرده شور همه چیز راببرد! :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» نقطه چین :: ۱۳۸٧/۳/۸
» سیزده به علاوه دو :: ۱۳۸٦/۱٠/٩
» آقا به شکل ويژه... :: ۱۳۸٦/۸/٢٧
» یک طرح قدیمی :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
» پلنگ توی پرانتز :: ۱۳۸٦/٥/۱٩
» درست نيمه ي من بود :: ۱۳۸٦/٤/٢٢
» ۱۳۸٦/٤/٢٢ :: ۱۳۸٦/٤/٢٢