پلنگ در پرانتز

قدحی دارم بر کف، بخدا تا تو نیایی / هله تا روز قیامت نه بنوشم نه بریزم

آبان 93
2 پست
مهر 93
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
4 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
4 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
3 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
آذر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست