سگان


چه پنهان کرده‌ای آن پشت؟ انداز

فقط آن حلقه را از مشت انداز

سگان هار دارد هر نگینش

مرا آنجا به قصد کشت انداز

/ 3 نظر / 3 بازدید